Nền tảng

Adobe

Adobe XD 50.0.12

Có hướng dẫn kích hoạt bản quyền miễn phí

 438 MB

Adobe Dreamweaver 2021 v21.3

Có hướng dẫn kích hoạt bản quyền miễn phí

 665 MB

Adobe Media Encoder 2024 v24.3

Có hướng dẫn kích hoạt bản quyền miễn phí

 2.50 GB

Adobe Audition 2024 v24.2

Có hướng dẫn kích hoạt bản quyền miễn phí

 1.50 GB

Adobe DNG Converter 16.3

Bản gốc Link trực tiếp

 

Adobe Premiere Elements 2023 v21.0

Có hướng dẫn kích hoạt bản quyền miễn phí

 1.6 GB

Adobe Dimension 3.4.3

Có hướng dẫn kích hoạt bản quyền miễn phí

 1.80 GB

Adobe Character Animator 2024 v24.2

Có hướng dẫn kích hoạt bản quyền miễn phí

 3.30 GB

Adobe Photoshop Elements 2023 v21.0

Có hướng dẫn kích hoạt bản quyền miễn phí

 3.98 GB

Adobe Bridge 2024 v14.0.4

Có hướng dẫn kích hoạt bản quyền miễn phí

 2.6GB