Điều khoản Dịch vụ (Terms of Service)

1. Giới thiệu

Chào mừng bạn đến với trang web của chúng tôi. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện được quy định dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không sử dụng trang web này.

2. Sử dụng Trang web

 • Tuân thủ Pháp luật: Bạn đồng ý sử dụng trang web của chúng tôi theo đúng quy định pháp luật hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở các luật về bản quyền và sở hữu trí tuệ.
 • Cấm Sử dụng Bất hợp pháp: Bạn không được sử dụng trang web để tải lên, tải xuống, phát tán hoặc lưu trữ bất kỳ tài liệu nào có nội dung vi phạm bản quyền, trái phép, hoặc không phù hợp với quy định pháp luật.
 • Quyền Sở hữu Trí tuệ: Nội dung trên trang web này bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, hình ảnh, đồ họa, và phần mềm là tài sản trí tuệ của chúng tôi và được bảo vệ bởi luật bản quyền. Bạn không được sao chép, phân phối, hoặc tạo ra các tác phẩm phái sinh từ nội dung này mà không có sự cho phép của chúng tôi.

3. Quyền và Trách nhiệm của Người Dùng

 • Giới hạn Độ tuổi: Bạn phải ít nhất 13 tuổi để sử dụng trang web này. Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn chỉ có thể sử dụng trang web dưới sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.
 • Thông tin Đăng ký: Bạn đồng ý cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và cập nhật khi đăng ký tài khoản trên trang web của chúng tôi. Bạn cũng cam kết duy trì và cập nhật thông tin để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ.
 • Bảo mật Tài khoản: Bạn chịu trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập và mọi hoạt động diễn ra dưới tài khoản của mình. Bạn phải thông báo ngay cho chúng tôi về bất kỳ việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác.
 • Hạn chế Sử dụng: Bạn không được sử dụng tài khoản của mình để can thiệp vào hoạt động của trang web hoặc gây hại đến người dùng khác. Bạn cũng không được sử dụng bất kỳ phương tiện tự động nào (như bot hoặc scraper) để truy cập trang web của chúng tôi mà không có sự cho phép của chúng tôi.

4. Quyền và Trách nhiệm của Chúng Tôi

 • Thay đổi Dịch vụ: Chúng tôi có quyền thay đổi, tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của trang web mà không cần thông báo trước. Chúng tôi cũng có thể áp dụng giới hạn đối với một số tính năng hoặc hạn chế truy cập vào một phần hoặc toàn bộ trang web mà không cần thông báo hoặc trách nhiệm pháp lý.
 • Hạn chế Trách nhiệm: Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, hoặc hậu quả, ngay cả khi chúng tôi đã được thông báo về khả năng xảy ra các thiệt hại đó.
 • Giám sát Nội dung: Chúng tôi có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) giám sát, kiểm tra, hoặc loại bỏ bất kỳ nội dung nào mà chúng tôi cho là vi phạm các điều khoản này hoặc không phù hợp với trang web của chúng tôi.

5. Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho chúng tôi vô hại đối với bất kỳ khiếu nại, tổn thất, thiệt hại, hoặc chi phí nào (bao gồm phí luật sư hợp lý) phát sinh từ việc bạn vi phạm các điều khoản này, sử dụng trang web, hoặc vi phạm quyền của bên thứ ba.

6. Thay đổi Điều khoản

Chúng tôi có quyền cập nhật hoặc sửa đổi các điều khoản này bất cứ lúc nào. Bất kỳ thay đổi nào sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi được đăng trên trang web. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi có thay đổi đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các điều khoản mới. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên kiểm tra lại các điều khoản này để cập nhật các thay đổi.

7. Luật áp dụng

Các điều khoản này được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp hiện hành của Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng trang web sẽ được giải quyết tại tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.

8. Điều khoản Chung

 • Toàn bộ Thỏa thuận: Các điều khoản này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi về việc sử dụng trang web. Nếu bất kỳ điều khoản nào bị tòa án có thẩm quyền tuyên bố vô hiệu, điều đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại.
 • Không từ bỏ: Việc chúng tôi không thực hiện hoặc thi hành bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào trong các điều khoản này sẽ không được coi là sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó.
 • Chuyển nhượng: Bạn không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao các quyền và nghĩa vụ của mình theo các điều khoản này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các điều khoản dịch vụ này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: hisoftsnet@gmail.com