Introduction

ChatGPT

JetBrains IntelliJ IDEA Ultimate là một môi trường phát triển tích hợp (IDE) mạnh mẽ và toàn diện dành cho việc phát triển phần mềm, đặc biệt là các ứng dụng Java. Đây là một công cụ được yêu thích bởi các nhà phát triển phần mềm trên toàn thế giới nhờ vào các tính năng thông minh, khả năng mở rộng và hỗ trợ mạnh mẽ cho nhiều ngôn ngữ lập trình. Dưới đây là một số thông tin chi tiết về IntelliJ IDEA Ultimate trên hệ điều hành macOS:

Đặc điểm nổi bật của JetBrains IntelliJ IDEA Ultimate:

1. Hỗ trợ ngôn ngữ lập trình đa dạng:

 • Java: Tích hợp đầy đủ các công cụ và hỗ trợ cho Java, từ viết mã, kiểm tra lỗi, đến refactoring và debugging.
 • Kotlin: Hỗ trợ Kotlin, ngôn ngữ lập trình chính thức của Android, với các tính năng như hoàn thành mã, kiểm tra lỗi, và tích hợp công cụ xây dựng.
 • Scala, Groovy, và nhiều hơn nữa: Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ JVM khác, bao gồm Scala, Groovy, và nhiều ngôn ngữ lập trình khác như JavaScript, TypeScript, SQL, HTML, CSS, v.v.

2. Công cụ phát triển mạnh mẽ:

 • Intelligent Code Completion: Tính năng hoàn thành mã thông minh giúp tăng tốc độ viết mã và giảm thiểu lỗi.
 • Code Analysis: Phân tích mã nguồn theo thời gian thực để phát hiện lỗi, cảnh báo và đề xuất cải tiến.
 • Refactoring: Cung cấp các công cụ refactoring mạnh mẽ để tái cấu trúc mã một cách an toàn và hiệu quả.

3. Hỗ trợ frameworks và công nghệ:

 • Spring và Spring Boot: Tích hợp mạnh mẽ với Spring Framework và Spring Boot, bao gồm hỗ trợ cho Spring MVC, Spring Security, Spring Data, v.v.
 • Java EE: Hỗ trợ đầy đủ cho Java EE, bao gồm các công nghệ như JSF, JPA, CDI, EJB, và nhiều công nghệ khác.
 • Microservices: Hỗ trợ phát triển microservices với các công cụ như Docker, Kubernetes, và các framework như Micronaut, Quarkus, và Helidon.

4. Tích hợp công cụ và dịch vụ:

 • Version Control: Hỗ trợ tích hợp với các hệ thống quản lý mã nguồn như Git, SVN, Mercurial, Perforce.
 • Build Tools: Tích hợp với các công cụ xây dựng như Maven, Gradle, Ant.
 • Database Tools: Cung cấp các công cụ quản lý cơ sở dữ liệu, cho phép kết nối, truy vấn và quản lý cơ sở dữ liệu trực tiếp từ IDE.

5. Debugging và testing:

 • Debugger mạnh mẽ: Tích hợp công cụ gỡ lỗi mạnh mẽ, cho phép gỡ lỗi ứng dụng một cách chi tiết và hiệu quả.
 • Unit Testing: Hỗ trợ các framework kiểm thử như JUnit, TestNG, Spock, v.v.
 • Code Coverage: Cung cấp công cụ đo lường mức độ bao phủ mã để đảm bảo chất lượng và độ tin cậy của ứng dụng.

Tóm tắt:

JetBrains IntelliJ IDEA Ultimate là một IDE toàn diện và mạnh mẽ, lý tưởng cho việc phát triển các ứng dụng Java và nhiều ngôn ngữ lập trình khác trên nền tảng macOS. Với các tính năng thông minh, hỗ trợ mạnh mẽ cho nhiều framework và công nghệ, cùng với các công cụ phát triển, gỡ lỗi và kiểm thử mạnh mẽ, IntelliJ IDEA Ultimate giúp nâng cao hiệu suất làm việc và chất lượng sản phẩm của các nhà phát triển phần mềm.
Details

Latest version
__
Category
Developer
__
Updated on
July 3, 2024
License
Advertisement
__
OS System
macOS
Language
__
Downloads
95
Rating
__
Website
__

Minimum system requirements

JetBrains IntelliJ IDEA Ultimate is a powerful integrated development environment (IDE) specifically designed for Java development, although it also supports various other languages such as Kotlin, Groovy, Scala, and more through plugins. Here’s an introduction to IntelliJ IDEA Ultimate for macOS:

Key Features:

 1. Intelligent Code Assistance: IntelliJ IDEA provides advanced code completion, code analysis, and quick-fix suggestions to enhance productivity.
 2. Developer Tools: It integrates with various developer tools such as Version Control Systems (Git, SVN), build automation tools (Maven, Gradle), and Docker for containerized development.
 3. Rich Plugin Ecosystem: It supports a wide range of plugins for additional languages, frameworks, and tools, allowing customization to suit different development needs.
 4. Built-in Tools: Includes tools like a powerful debugger, database tools, version control tools, and support for web development frameworks like Spring and Java EE.
 5. Cross-platform Support: IntelliJ IDEA is available for macOS, Windows, and Linux, ensuring a consistent development experience across different operating systems.

Getting Started:

 • Installation: Download IntelliJ IDEA Ultimate from JetBrains’ official website. Installation on macOS is straightforward and involves dragging the application into the Applications folder.
 • Project Setup: Create a new project or import an existing one. IntelliJ IDEA supports various project templates and build systems (Maven, Gradle) to get you started quickly.
 • User Interface: The IDE features a clean and customizable user interface with tools and panels that can be rearranged to fit your workflow.

Why Choose IntelliJ IDEA Ultimate?

IntelliJ IDEA Ultimate is favored by many developers due to its robust features, excellent performance, and extensive plugin ecosystem. It’s particularly renowned for its intelligent coding assistance and productivity-enhancing tools, making it a top choice for Java and JVM-based development.

Download

JetBrains IntelliJ IDEA Ultimate
2.40 GB 2024.1
Broken or outdated link? report
Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

95
downloads
0 reviews

Go to download